ما را دنبال کنید:

UPS از توان 350VA تا 6400KVA برای مشاهده محصولات کلیک کنید. نماینده رسمی شرکت riello ایتالیا

درباره ما

Blue-Separator-Line-Image

شرکت مهندسی پرتوان هیرسـا با قریب به دو دهه تجربه تخصصی و بهره گیری از نیرو های فنی مجرب و تکیه بر دانش فنی، با هدف تولید و تأمیــن کالاهای حوزه تامین انرژی سالم و بدون وقفه، بر اساس ارائه بهترین کیـــفیت و شایسته ترین خدمات پس از فروش، آمادگی خود را جهت تأمین کالاها و خدمات زیر همچنین شرکت در کلیه مناقصات داخلی و بین المللی اعلام می دارد.

مشتریان و پروژه‌های هیرسا

شــرکای تجــاری

| از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﺟﻬﺎن

| ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPS در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 70 ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ و 30 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ UPS

| ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPSﻫﺎى ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ در اروﭘﺎ

| داراى 24 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ:  Aros, enerblu, Cardin, Telcoma, AVS , Ceimu, Gamma system

| ﺑﯿﺶ از 900 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ

| ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ: ﺑﯿﺶ از 420 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو

| داراى 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ و ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

| داراى دو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (R&D) در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﯿﻼن و وروﻧﺎ

| از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى‌ﻫﺎ و ﺗﻮان‌ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﯿﺲ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﻟﺲ، ﻣــﺎژولار ﺑﯿﺶ از 1000kVA

| ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻔﺎرﺷﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ، درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

| ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ رﯾﻠـﻮ

| ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت OEM برای ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻄﺮح اروﭘﺎﯾﻰ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ

 

ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ رﯾﻠـــﻮ

| ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

| اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ

| ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ

| ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﻮﻟﯿﻮان در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺳﺎل اروﭘﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و …

| قابلیت ﭘـﺎراﻟﻞ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕــﺎه‌ها، ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ‌ﺗﻮان

| اﻣﮑﺎن سنکرون شدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻏﯿﺮ Riello

| اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾﺰى دﺳﺘﮕـﺎه‌ها ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ استهلاک ﻣﺼﺮف

| ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰى در 5 ﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ: Online, Eco Mode, Smart Active, Stand by, Frequency converter

| اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺗﺮى ﺟﻬﺖ دو یا ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎراﻟﻞ (Common Battery)

| ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺮوﺟﻰ

| ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ

| ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل (ﭘﺎورﺷﯿﻠﺪ) ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻻﯾﺴﻨﺲ

| داراى ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎى اﺧﺘﯿﺎرى (آﭘﺸﻦ)

| ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 999 دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و روى ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ

| از ﻗﺪﯾﻤﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮى در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮى اروﭘﺎﯾﻰ EUOROBAT

| داراى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﺪ اﺳﺪ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

| ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﻰ

| ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 475 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﺶ از 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﺮى

| ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ.500،000 ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮى اﺳﺘﺎرﺗﻰ و 520،000 ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮى ﺻﻨﻌﺘﻰ

| ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﺎﺗﻮ NATO Quality compliance

| ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ‌روز ﺑﻮدن

| دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى: ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007 AQAP 2110, TS 16949:2009

| ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎیی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ می‌شوند ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:  ERICSON, AEG, HUAWEI, NOKIA, ZTE, ELTEK, DELTA, EMERSON, OMICRON

|ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻮﭘﻠﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

|ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎل 1958

|داراى ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژى

|ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 25000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ

|ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮان ﺑﺎﻻى ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺳﺎل 1984

|70 درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد

|ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ و ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ-

|ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 350 ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

|ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺼﺼﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

|ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى: Mitsubishi, Volo Penta, MTU, Perkins, Waukesha, Ford, GE

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‌ى ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎ و ﭘﻨﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در اروﭘﺎ

| ﻣﺠﺮى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

| ﻋﻀﻮ ﺷﺮکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰ

| بالغ ﺑﺮ 520 ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﻮاع: Sillicon Crystalline, Mono, Poly

| ﺑﯿﺶ از 530 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرى و ﺗﻮﻟﯿﺪى

| 25 ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ