پرتوان هیرسا

تلفن: 88933630-021

1 / 2

نماینده انحصاری*و رسمی** Riello UPS در ایران از سال 2002 تاکنون

**2002 - 2014 ,*2014- Present

2 / 2

لینک های سریع

طراحـی، تولیــد، مشاوره و خدمات

شرکت مهندسی پرتوان هیرسـا با قریب به دو دهه تجربه تخصصی و بهره گیری از نیرو های فنی مجرب و تکیه بر دانش فنی، با هدف تولید و تأمیــن کالاهای حوزه تامین انرژی سالم و بدون وقفه، بر اساس ارائه بهترین کیـــفیت و شایسته ترین خدمات پس از فروش، آمادگی خود را جهت تأمین کالاها و خدمات زیر همچنین شرکت در کلیه مناقصات داخلی و بین المللی اعلام می دارد.


پرتوان هیرسا Vision

امـــنیـــت


سال‌ها تجربه

0


پرتوان هیرسا Mission

اطـــمـــینــان


کارشناسان حرفه ای

0


پرتوان هیرسا Vision

تخصص


پروژه های موفقیت آمیز

0


پرتوان هیرسا Who-We-Are

تــجـــربه


مشتریان راضی

0برخی مشتریان و پروژه‌ها

تازه ها
1402-10-01


پروژه ساخت BY PASS / تابلو ورودی / خروجی تابلو توزیع برای 2 دستگاه UPS به ظرفیت 40 kVAنمایندگی ها| نمایندگی انحصاری* و رسمی** یو پی اس ریلو ایتالیا (Riello UPS) در ایران

| Riello UPS exclusive * and authorized ** partner in Iran

| از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﺟﻬﺎن

| تولید در ایتالیا (Made in Italy)

| ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPSﻫﺎى ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ تکفاز در اروﭘﺎ

| داراى 24 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓدر ﺟﻬﺎن

| داراى 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ و ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

| از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى‌ﻫﺎ و ﺗﻮان‌ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﯿﺲ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﻟﺲ، ﻣــﺎژولار

| ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻔﺎرﺷﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ، درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

| *: 2002-2014 **: 2015-2023

پرتوان هیرسا | Hirsa | ups | باطری  یو پی اس | باتری| Riello ups & battery

| نمایندگی انحصاری باتری های مون بت در ایران

| از ﻗﺪﯾﻤﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮى در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮى اروﭘﺎﯾﻰ EUOROBAT

| داراى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﺪ اسید ،ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

| ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ و طول عمر بالاپرتوان هیرسا | Hirsa | ups | باطری  یو پی اس | باتری| Riello ups & battery

| ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻮﭘﻠﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎل 1958

| داراى ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژى

| ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮان ﺑﺎﻻى ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺳﺎل 1984

پرتوان هیرسا | Hirsa | ups | باطری  یو پی اس | باتری| Riello ups & battery

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‌ى ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎ و ﭘﻨﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در اروﭘﺎ

| ﻣﺠﺮى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

| ﻋﻀﻮ ﺷﺮکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰپرتوان هیرسا | Hirsa | ups | باطری  یو پی اس | باتری| Riello ups & battery


پرتوان هیرسا | Hirsa | ups | یو پی اس | باطری | باتری

تهــران، خیابان ولی عصر ، خــیابان دمشــق ، پــلاک 23    hirsa location

تلفن : 7-88940255-021 و 88933630-021    hirsa location

ایمیل : info@hirsa-co.com    hirsa location

تمامی حقوق برای شرکت هیرسا محفوظ است . © 1402