پرتوان هیرسا

تلفن: 88933630-021

hirsa ups eitaa link دیجی کالا - پرتوان هیرسا - digikala - hirsa ایمیل - پرتوان هیرسا - Email - hirsa تلگرام - پرتوان هیرسا - telegram - hirsa واتسپ - پرتوان هیرسا - whatsapp - hirsa اینستاگرام - پرتوان هیرسا - instagram - hirsa

Hirsa logo | پرتوان هیرسا | لوگو


1 / 2

نماینده انحصاری*و رسمی** Riello UPS در ایران از سال 2002 تاکنون

**2002 - 2014 ,*2014- Present

2 / 2

لینک های سریع

طراحـی، تولیــد، مشاوره و خدمات

شرکت مهندسی پرتوان هیرسـا با قریب به دو دهه تجربه تخصصی و بهره گیری از نیرو های فنی مجرب و تکیه بر دانش فنی، با هدف تولید و تأمیــن کالاهای حوزه تامین انرژی سالم و بدون وقفه، بر اساس ارائه بهترین کیـــفیت و شایسته ترین خدمات پس از فروش، آمادگی خود را جهت تأمین کالاها و خدمات زیر همچنین شرکت در کلیه مناقصات داخلی و بین المللی اعلام می داردUPS | یو پی اس

UPS | یو پی اس

باتری | باطری |  شرکت پرتوان هیرسا

باتری یو پی اس

تابلوهای برق و استابلایزر

تابلوهای برق و استابلایزر

آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره

پشتیبانی و نگهداری

پشتیبانی و نگهداری

کانورتور استاتیک

کانورتور استاتیک

انرژی خورشیدی و نوین

انرژی خورشیدی و نوین

زیر ساخت الکتریکی دیتا سنترها

زیر ساخت الکتریکی دیتا سنترهابرخی مشتریان و پروژه‌ها

نمایندگی ها| نمایندگی انحصاری* و رسمی** یو پی اس ریلو ایتالیا در ایران

| از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﺟﻬﺎن

| تولید در ایتالیا (Made in Italy)

| ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPSﻫﺎى ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ تکفاز در اروﭘﺎ

| داراى 24 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓدر ﺟﻬﺎن

| داراى 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ و ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

| از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى‌ﻫﺎ و ﺗﻮان‌ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﯿﺲ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﻟﺲ، ﻣــﺎژولار

| ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻔﺎرﺷﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ، درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

| *: 2002-2014 **: 2015-2023

| نمایندگی انحصاری باتری های مون بت در ایران

| از ﻗﺪﯾﻤﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮى در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮى اروﭘﺎﯾﻰ EUOROBAT

| داراى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﺪ اسید ،ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

| ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ و طول عمر بالا| ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻮﭘﻠﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎل 1958

| داراى ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژى

| ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮان ﺑﺎﻻى ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺳﺎل 1984

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‌ى ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎ و ﭘﻨﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در اروﭘﺎ

| ﻣﺠﺮى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

| ﻋﻀﻮ ﺷﺮکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰ

دسترسی سریع

یو پی اس

باتری

تابلوهای برق

لینک ها

ارتباط با ما

پشتیبانی فنی

سرویس

تعمیرات
پرتوان هیرسا | Hirsa | ups | یو پی اس | باطری | باتری

تهــران، خیابان ولی عصر ، خــیابان دمشــق ، پــلاک 23

hirsa location

تلفن : 7-88940255-021 و 88933630-021

hirsa phone

ایمیل : info@hirsa-co.com

hirsa email

hirsa ups eitaa link دیجی کالا - پرتوان هیرسا - digikala - hirsa ایمیل - پرتوان هیرسا - Email - hirsa تلگرام - پرتوان هیرسا - telegram - hirsa واتسپ - پرتوان هیرسا - whatsapp - hirsa اینستاگرام - پرتوان هیرسا - instagram - hirsa

     تمامی حقوق برای شرکت هیرسا محفوظ است . © 1402 

     Designed By MEHDI SADRI © 2024