• فروش 149 دستگاه  Riello UPS مدل Multi Sentry توان های 20kVA  الی 125kVA به شهرداری تهران