•  فروش 145 دستگاه Riello UPS مدل Master HP / Master MPS توان های 40kVA الی 200kVA به شرکت صنایع ارتباطی زیر ساخت