• فروش 149 دستگاه  Riello UPS مدل Multi Sentry توان های 20kVA  الی 125kVA به شهرداری تهران
  •  فروش 145 دستگاه Riello UPS مدل Master HP / Master MPS توان های 40kVA الی 200kVA به شرکت صنایع ارتباطی زیر ساخت