تعریف نمایندگی فروش

 

 نمایندگی فروش در شرکت مهندسي پرتوان هیرسا بر دو نوع می باشد:
 

h   نمایندگی رسمی

h   نمایندگی همکار