انرژی و مولفه های آن

به عبارت ساده انرژی عبارت است ازسرعت انجام کار. هرچه انرژی شما در یک سیستم بیشتر باشد کار بیشتری درزمان یکسان انجام خواهدشد . در زبان الکتریسیته، افزایش انرژی موجب توانایی کارالکتریکی بیشتر خواهد شد (برای مثال وجود وسایل برقی بیشتری درمدار، چرخش سریعتر یک موتور یا راه اندازی یک پردازشگرسریعتر و…) درزمان یکسان. انرژی با وات اندازه گیری میشود واز آنجا که انرژی ، سرعت انجام کار است ، یک وات مساوی با انجام یک ژول کار در زمان یک ثانیه خواهد بود.

Power (W) = Work (J) / Time (seconds)

متناظراً مقدارانرژی مصرف شده توسط یک وسیله عبارت ازمیزان وات مصرفی درزمان مصرف آن برحسب ثانیه است.

Work (J) = Power (W) * Time (seconds)

محاسبه انرژی الکتریکی بسته به نوع الکتریسیته میتواند بسیارساده یا بسیارپیچیده باشد ، بگذارید باجریان مستقیم شروع کنیم. دراینجا انرژی مصرفی برحسب وات صرفاً برای تولید ولتاژ(برحسب ولت) وجریان مدار(برحسب آمپر) میباشد.

P (W) = V (V) * I (A)

یک فرمول بسیارساده وقابل درک. وقتی که الکترونها با نیروی بیشتری رانده میشوند (ولتاژ بیشتر) وهمینطور وقتی تعداد بیشتری الکترون درواحد زمان وجود داشته باشد (جریان بیشتر) کاربیشتری انجام خواهد شد. از آنجا که    P = V*I و I = V/R  بنابراین، فرمول فوق را بطریق P = V² / R نیز میتوان بیان کرد.

بهبود کیفیت انرژی

نمایشی ازولتاژ وجریان یک موج ۲۲۰ ولت متناوب که یک بارخالص واکنشی را پوشش میدهد (تئوری) . جریان نسبت به ولتاژ حدود ۹۰ درجه تاخیر دارد (همچنین ممکن است ولتاژ نسبت به جریان ۹۰ درجه تاخیرداشته باشد) توجه کنید که هرگاه ولتاژ یا جریان به نقطه اوج برسد دیگری درنقطه صفرقراردارد.

رابطه بین انرژی وانرژی ظاهری

P (W) = cosine (phase) * Apparent Power (VA)

که در آن”کسینوس” تابع مثلثاتی میباشد. کسینوس فاز “ضریب قدرت” بار نیز نامیده میشود

اکتیو

هارمونیک