سرویس و تست باتری ها

متاسفانه هیچ باتری، طول عمر نامحدود ندارد و تا همیشه کار نمی کند.

همه باتری ها یک عمر مفید دارند که بر اساس میزان شارژ/ دشارژ طراحی تولید در کارخانه، و شرایط محیط نصب تعیین می گردد. در واقع با توجه به اینکه اکثر باتری ها طول عمر (3 الی 5 سال)، (7 الی 10سال) و (12 سال به بالا) دارند، پیشنهاد می گرددکه باتری ها در اولین سال های اتمی طول عمرشان تعویض گردند.

با توجه به اینکه باتری ها المانهای شیمیایی می باشند و عکس العمل آنها به شرایط فوق بستگی دارد و همچنین شرایط محیطی و بخصوص درجه حرارات کاری در طول عمر آنها بسیار موثر است.

مثال آنها در UPS، مثال بنزین در اتومبیل است. همانگونه که بنزین کثیف و ناخالص باعث بدی عملکرد اتومبیل و یا خاموش شدن آن و یا ریپ زدن می گردد، باتری نامناسب نیز باعث می گردد تا UPS عملکرد مناسبی نداشته باشد و یا به قول عرفی، ریپ بزند.

لذا مانیتورینگ و سرویس و نگهداری مناسب و بهینه باتری ها، بسیار تاکید می گردد.

در سرویس و نگهداری باتری ها، هیرسا چه می کند؟

الف- تست دیداری تک تک باتری ها
ب- تست اطلاعات تک تک باتری ها
ج- تست شرایط محیطی
د- تست امپرانس داخلی تک تک باتری ها
ر- تست ظرفیت باتری ها
ه- رسم نمودار عملکرد باتری ها
و- تخمین عمر مفید و عمر باقی مانده باتری ها
ز- ارائه راه حل پیشنهادی در جهت بهینه سازی مصرف و رفع مشکلات موجود و یا احتمالی آتی
 

 

 

 

 

 

 

ژوئن 24, 2018