شرکای تجاری

شرکت Riello ایتالیا

شرکت Riello ایتالیا

 • از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﺟﻬﺎن
 • ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPS در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 70 ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ و 30 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ UPS
 • ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPSﻫﺎى ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ در اروﭘﺎ
 • داراى 24 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ:  Aros, enerblu, Cardin, Telcoma, AVS , Ceimu, Gamma system
 • ﺑﯿﺶ از 900 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 • ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ: ﺑﯿﺶ از 420 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
 • داراى 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ و ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • داراى دو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (R&D) در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﯿﻼن و وروﻧﺎ
 • از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى‌ﻫﺎ و ﺗﻮان‌ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﯿﺲ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﻟﺲ، ﻣــﺎژولار ﺑﯿﺶ از 1000kVA
 • ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻔﺎرﺷﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ، درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ رﯾﻠـﻮ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت OEM برای ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻄﺮح اروﭘﺎﯾﻰ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ

ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ رﯾﻠـــﻮ

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﻰ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
 • ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﻮﻟﯿﻮان در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺳﺎل اروﭘﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و …
 • قابلیت ﭘـﺎراﻟﻞ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕــﺎه‌ها، ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ‌ﺗﻮان
 • اﻣﮑﺎن سنکرون شدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻏﯿﺮ Riello
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾﺰى دﺳﺘﮕـﺎه‌ها ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن و ﮐﺎﻫﺶ استهلاک ﻣﺼﺮف
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰى در 5 ﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ: Online, Eco Mode, Smart Active, Stand by, Frequency converter
 • اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺗﺮى ﺟﻬﺖ دو یا ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎراﻟﻞ (Common Battery)
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺮوﺟﻰ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮرﺗﻮر ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل (ﭘﺎورﺷﯿﻠﺪ) ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻻﯾﺴﻨﺲ
 • داراى ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎى اﺧﺘﯿﺎرى (آﭘﺸﻦ)
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 999 دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و روى ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﺮﮐﺖ CTM   CTM
 • ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻮﭘﻠﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
 • ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎل 1958
 • داراى ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژى
 • ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 25000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮان ﺑﺎﻻى ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺳﺎل 1984
 • 70 درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ و ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ
 • ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 350 ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 • ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺼﺼﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
 • ﺷﺮﮐﺎى ﺗﺠﺎرى: Mitsubishi, Volo Penta, MTU, Perkins, Waukesha, Ford, GE


ﺷﺮﮐﺖ MonBat MonBat
 • از ﻗﺪﯾﻤﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮى در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
 • ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮى اروﭘﺎﯾﻰ EUOROBAT
 • داراى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﺪ اﺳﺪ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﻰ
 • ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 475 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﺶ از 150 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﺮى
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ.500،000 ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮى اﺳﺘﺎرﺗﻰ و 520،000 ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮى ﺻﻨﻌﺘﻰ
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﺎﺗﻮ NATO Quality compliance
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
 • ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ‌روز ﺑﻮدن
 • دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى:     ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007      AQAP 2110, TS 16949:2009

ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎیی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ می‌شوند ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:  ERICSON, AEG, HUAWEI, NOKIA, ZTE, ELTEK, DELTA, EMERSON, OMICRON


ﺷﺮﮐﺖ BISOL BISOL
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‌ى ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎ و ﭘﻨﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در اروﭘﺎ
 • ﻣﺠﺮى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف
 • ﻋﻀﻮ ﺷﺮکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰ
 • بالغ ﺑﺮ 520 ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﻮاع: Sillicon Crystalline, Mono, Poly
 • ﺑﯿﺶ از 530 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرى و ﺗﻮﻟﯿﺪى
 • 25 ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ

یوپی اس چیست، یو پی اس ، یو پی اس خانگی، خرید یوپی اس،  فروش یو پی اس، قیمت یوپی اس، تعمیر یو پی اس، بهترین یوپی اس, یوپی اس ارزان، Ups, Hirsa، یو پی اس هیرسا، یو پی اس ایرانی، انواع یو پی اس

فوریه 26, 2018