دانلود

نرم افزار

نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت UPSهای شرکت Riello ایتالیا

Power Shield 3


نرم افزار مانیتورینگ متمرکز UPSهای شرکت Riello ایتالیا
(تا 999 دستگاه)

PowerNetGuards


 

UPSilon 2000

 

تکنیکال

 

استاندادها

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (کد 1-110)
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان (کد 2-110)
باتری های سرب اسیدی براي مصارف عمومی – قسمت 1 (INSO 4280-1)
باتری های سرب اسیدی براي مصارف عمومی – قسمت 2 (INSO 4280-2)
سیستم های قدرت بدون وقفه (UPS) – قسمت 1 (ISIRI 7027-1-1)
سیستم های قدرت بدون وقفه (UPS) – قسمت 2 (ISIRI 7027-1-2)
مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (val13.10)
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع (val30.1)
Tire Standard
ژانویه 14, 2018