ما را دنبال کنید:

UPS از توان 350VA تا 6400KVA برای مشاهده محصولات کلیک کنید. نماینده رسمی شرکت riello ایتالیا

طراحـی، تولیــد، مشاوره و خدمات

Blue-Separator-Line-Image

شرکت مهندسی پرتوان هیرسـا با قریب به دو دهه تجربه تخصصی و بهره گیری از نیرو های فنی مجرب و تکیه بر دانش فنی، با هدف تولید و تأمیــن کالاهای حوزه تامین انرژی سالم و بدون وقفه، بر اساس ارائه بهترین کیـــفیت و شایسته ترین خدمات پس از فروش، آمادگی خود را جهت تأمین کالاها و خدمات زیر همچنین شرکت در کلیه مناقصات داخلی و بین المللی اعلام می دارد.

برخی مشتریان و پروژه‌ها

نمـاینـدگـی ها

| نمایندگی انحصاری* و رسمی** یو پی اس ریلو ایتالیا در ایران

| از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﺟﻬﺎن

| تولید در ایتالیا (Made in Italy)

| ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه UPSﻫﺎى ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ تکفاز در اروﭘﺎ

| داراى 24 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ

| داراى 10 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻰ و ﺑﯿﺶ از 20 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

| از ﻣﻌﺪود ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن UPS در ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى‌ﻫﺎ و ﺗﻮان‌ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﯿﺲ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﻟﺲ، ﻣــﺎژولار

| ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻔﺎرﺷﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ، درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ

| *: 2002-2014  **: 2015-2023

| نمایندگی انحصاری باتری های مون بت در ایران

| از ﻗﺪﯾﻤﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮى در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

| ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮى اروﭘﺎﯾﻰ EUOROBAT

| داراى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﺪ اﺳﺪ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﯾﻮﭘﻰاس و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

| ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ و طول عمر بالا

|ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻮﭘﻠﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

|ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎل 1958

|داراى ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﺶ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژى

|ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮان ﺑﺎﻻى ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﻰ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺳﺎل 1984

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه‌ى ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎ و ﭘﻨﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى در اروﭘﺎ

| ﻣﺠﺮى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺧﻮرﺷﯿﺪى

| ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

| ﻋﻀﻮ ﺷﺮکت‌های ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺮژى ﺳﺒﺰ